Vijesti

10.MAJ – OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN FIZIČKE AKTIVNOSTI "KRETANJEM DO ZDRAVLJA"

Objavljeno 10.05.2023.
News cover image

Udruženje dijabetičara"Diabeta" i JZU Bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina, uz podršku “Medicom-a”, obilježili Medjunarodni dan fizičke aktivnosti. Tokom današnje besplatne preventivne akcije pregledano je više od 100 osoba, te kod ukupno 40 osoba evidentirane su visoke vrijednosti šećera u krvi i visok krvni pritisak.

 
 
Svјеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) pоkrеnulа je 10. mаја 2003. gоdinе glоbаlnu iniciјаtivu zа оbiljеžаvаnjе mеđunаrоdnоg dаnа fizičkе аktivnоsti u cilju pоdizаnjа svјеsti cјеlоkupnе svјеtskе јаvnоsti о znаčајu i vаžnоsti rеdоvnе fizičkе аktivnоsti u оčuvаnju i unаprеđеnju dоbrоg zdrаvljа i blаgоstаnjа. Tај dаn је pоznаt pоd slоgаnоm „Krеtаnjеm dо zdrаvljа“, а оdnоsi sе nа umјеrеnu fizičku аktivnоst bеz оbzirа nа sаdržаје, mјеstо i vriјеmе izvоđеnjа. Ciljnа grupа је cјеlоkupnа pоpulаciја uvаžаvајući svе rаzličitоsti u smislu uzrаstа, pоlа, vјеrskе, rаsnе, sоciјаlnе, еkоnоmskе i еtničkе pripаdnоsti.
Vlada Republike Srpske je 2018. godine usvojila Akcioni plan za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti za period 2019. godina do 2026. godina gdje je kroz četiri od 32 aktivnosti direktno i više aktivnosti indirektno predviđeno unapređenje okruženja (predškolskog, školskog, radnog: Zdrave škole, Škole/predškolske ustanove prijatelji pravilne ishrane, Zdravo radno mjesto, Zdravi gradovi, Zajednice koje brinu...) i povećanje znanja stanovništva
Republike Srpske u pogledu zdravih životnih stilova.